Quest for Bahlal

Gamenight

Darkness at Stoneholm

Goblinhotet undanröjt, koppling till B funnen.

Munks hembys förstörelse bekräftad, även Kelfours Landing raidad av “vikingar”.

Gruppkassan splittad.

Comments

Humlan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.